اخذ کارت بازرگانی تخصص و حرفه ماست

کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.08 (تعداد رای 31)

اظهارنامه کارت بازرگانی - اخذ کارت بازرگانی - کارت بازرگانی

تأمین مدارك مورد نیاز برای صدور اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی اداره ثبت شركتها

تشریفات صدور کارت بازرگانی اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز اداره ثبت شركتها ذكر و مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

 1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 2. پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و كل ) سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 3. یك برگ فتوكپی شناسنامه ( صورتی كه متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
 4. فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن ( صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
 5. فیش پرداختی حق الثبت نام دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 6. چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

شرح موارد :

 1. سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تكمیل و امضا نمایید.
 2. هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) كه تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارایی و دفتر كپیه می باشد امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوكپی فاكس و امثالهم وجود دفتر كپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر اداره ثبت شركتها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود كه اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید. برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وكل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( 50 برگی 100 برگی 200 برگی و یا بالاتر) تهیه و دایره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
 3. صورتی كه متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .
 4. صورتی كه متقاضی کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت همراه با آخرین تغییرات شركت ضروری می باشد.
 5. حق الثبت نام دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد كه پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذكور شعب بانك ملی معین اقدام و رسید پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سایرمدارك ارائه گردد.
 6. صورتی كه امور توسط وكیل انجام می پذیرد ارائه وكالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد.
 7. پس از تهیه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یك نسخه از اظهارناه را جهت بایگانی سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد. این مرحله انجام كار اداره ثبت شركتها به اتمام رسیده با دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

موارد قابل توجه برای اخذ کارت بازرگانی:

 1. امضای دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه کارت بازرگانی و صورت شركت بودن زدن مهر شركت روی آن
 2. امضا وكالت نامه وكیل مربوطه توسط شخص و صورت شركتی بودن کارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
 3. پرداخت مبلغ 500000 ریال به عنوان كارمزد و واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكیل
 4. ارائه كپی شناسنامه برای کارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت.

پس از تكمیل مدارك بالا وتسلیم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسنادو مدارك به شرح بالا مراحل زیر را به دنبال می كنید.

 • ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسلیمی از طرف شركت به اتاق بازرگانی واقع خ طالقانی جنب سفارت امریكا تشریف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضای معرفی نامه به اداره سو پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را می نمایید.
 • سپس بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیكترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه تا از شما انگشت نگاری به عمل آید.
 • فرمهای مخصوص کارت بازرگانی را تایپ وتنظیم به شركت تحویل می دهید و مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.
 • از میان فرمها یك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شركت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد.
 • فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه ای برده و صورت شركتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.
 • مورد کارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه 3 سال بازرگانی كه دارای کارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین ( فرم ج) صورت می گیرد.
 • مهمترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی کارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر:

 1. فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است
 2. اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت
 3. اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از کارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت کارت بازرگانی
 4. اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت دفترخانه
 5. مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه مرحله اول به شما تسلیم گردیده است
 6. اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص
 7. چهار قطعه عكس 4*6 بدون روتوش و كراوات
 8. اصل و دو سری كپی از شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی
 9. اصل و دو سری كپی سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن
 10. و به همراه مبلغ 260000 ریال وجه نقد به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چه صورتی باطل می‌شود؟

متقاضی ابطال کارت بازرگانی با دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روی آن مراتب را دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارك مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)

 1. تقاضای شركت 2 نسخه
 2. گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن
 3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی 2 نسخه اصل
 4. صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی بر انحلال شركت
 5. تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
 6. اصل کارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر 1- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی اداره مركزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذكر2- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذكر 3- در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه كثیرالانتشار كافی است .

تذكر4- در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد.

نظرات  
+3 # تمدید کارت بازرگانیرضازاده 1398-07-09 22:05
با سلام
بنده ۵ سال پیش کارت بازرگانی دریافت کردم ولی متاسفانه فعالیت نداشتم و تمدید نکردم الان میتونم مجددا فعالش کنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل بیان کردن | نقل بیان
+4 # كارت بازرگانیرضايي 1398-07-09 21:07
با سلام
بنده كارت بازرگانی شخصی دارم و جديدا مديرعامل يك شركت شده ام كه قصد گرفتن كارت بازرگانی راداريم برای شركت ميخواستم بدونم مشکلی برای كارت خودم به وجود نمياد؟
پاسخ | پاسخ با نقل بیان کردن | نقل بیان
+6 # هزینه های مربوط به کارت بازرگانیهما 1398-06-20 14:23
با سلام لطفا" هزینه های مربوط به درخواست و تمدید کارت بازرگانی را بفرمایید . تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل بیان کردن | نقل بیان