ثبت موسسه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.51 (تعداد رای 184)

مؤسسات غیر تجاری:

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

تقسیم بندی مؤسسات غیر تجاری بسته اهدافشان:

 1. موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.
 2. موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شركا موسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید تهران دراداره ثبت شركتها و شهرستانها دردایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه سال 1337 تصویب رسیده است ضروری می باشد. جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه ( صورت تقاضا توسط وكیل).

گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه آنجا ثبت رسیده همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد.  صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.

موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.  صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

مطلبی درباره انحلال و تصفیه مؤسسات غیر تجاری:

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی كه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یك نفر را عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال موجب حكم دادگاه باشد امر تصفیه عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

سلسله مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری:

 1. کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.
 2. کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .
 3. تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.
 4. چند نام انتخاب و مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .
 5. پس از تعیین نام قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود.
 6. پس از وصول و ارائه مجوز لازم ( رابطه با موضوع موسسه)ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی حسابداری ، حسابدار اقدام ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .
 7. در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)که ممهور مهر اداره ثبت شرکتها می باشد متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را اداره کل دفتر روابط عمویم و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها )برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج روزنامه کثیر الانتشار بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده دبیرخانه مراجعه می کند . پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (واقع خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر)ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی قسمت دایره آگهی ها جهت درج روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.  این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است .

برای ثبت مؤسسات غیر تجاری نیاز چه مداركی می‌باشد؟

 1. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا (بر طبق پیوست)
 2. تنظیم اساسنامه حداقل 2 جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا (بشرح نمونه پیشنهادی پیوست این راهنما)
 3. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل 2 نسخه (بشرح نمونه)
 4. فتوکپی شناسنامه شرکا.
 5. اخذ مجوز رابطه با موضوع موسسه صورت لزوم.

تذکر 1- حداقل وجود دو نفر شریک موسسه الزامی است .

تذکر 2- قید سرمایه هر میزان موسسه مجاز می باشد .

تذکر 3- امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.

دیدگاه‌ها  

+3 # ثبت موسسهناصر 1400-04-22 20:33
در چه صورتی اعضای موسسات حق انتقال سهام خود به دیگری را دارند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-22 20:38
در موسسات شرکا حق انتقال سهم خود را به شخص دیگری ندارند مگر با رضایت کامل دیگر شرکای موسسه که صاحب حداقل سه چهارم سهام موسسه باشند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهسیروس 1400-04-21 23:16
آیا با تامین بخشی از سرمایه موسسات غیر تجاری توسط اشخاص و ادارات دیگر آنها هم در موسسه شریک می شوند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-21 23:25
خیر، این تامین سرمایه تنها به منظور کمک و یاری رساندن به این مؤسسات است و باعث شریک شدن در موسسه نمی شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهستایش 1400-04-19 23:28
آیا تمام سرمایه مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر انتفاعی باید از سوی موسسین تامین شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-19 23:37
خیر، اداره های دولتی، شرکت ها و افراد خیر و ... می توانند قسمتی از سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسات غیر تجاری را تامین کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهعطیه 1400-04-18 22:30
ثبت موسسه غیر انتفاعی در چه صورتی امکان پذیر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-18 22:38
پس از ثبت تقاضای شما در اداره ثبت شرکتها، این اداره موظف است از اداره نیروی انتظامی استعلام بگیرد، در صورتی که جواب استعلام شما از سوی نیروی انتظامی مثبت باشد قادر به ثبت موسسه غیر انتفاعی خواهید بود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهمهدی شهبازی 1400-04-17 00:45
آیا برای ثبت موسسه به مجوز نیاز دارم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-17 00:54
بله، برای اینکه بتوانید به صورت قانونی شروع به فعالیت کنید باید مجوزهای لازم را از مراجع ذی صلاح اخذ نمایید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهمجید 1400-04-16 01:10
آیا ثبت موسسه در قالب شرکت های تجاری ممکن است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-16 01:23
خیر برای ثبت موسسات اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی باید از قالب شرکتهای غیر تجاری استفاده کرد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهشهین 1400-04-14 23:00
آیا در موسسات غیر انتفاعی سود حاصل از فعالیت های شرکت میان اعضا تقسیم می شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-14 23:06
خیر، همان طور که از نامش پیداست هیچ سود و منفعتی میان اعضای شرکت تقسیم نخواهد شد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهرامین 1400-04-13 22:51
هدف از تشکیل موسسات انتفاعی چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-13 23:00
هدف از تشکیل موسسات انتفاعی جلب سود و منفعت و در آخر تقسیم آن بین اعضای موسسه است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهعطی 1400-04-13 10:48
آیا می توان در موسسات انتفاعی معاملات تجاری انجام داد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-13 10:57
خیر، یکی از محدودیت های مؤسسات انتفاعی این است که به هیچ وجه اجازه انجام هیچ گونه معامله ای را ندارند و تنها می توانند به اهداف خیرخواهانه و مردمی رسیدگی کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسههستی 1400-04-11 20:44
هیئت مدیره موسسات غیرتجاری چگونه انتخاب می شوند و چه وظایفی دارند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-11 20:48
هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی از میان اعضای موسسه یا از خارج از موسسه انتخاب می شود. در موسسه غیرتجاری باید هیات مدیره انتخاب شود که هرکدام از اعضا وظایف خاص و حدود اختیارات قانونی خود را دارند و بر این اساس می توانند برای موضوعات مهم موسسه تصمیم گیری کنند. اعضای هیئت مدیره وظیفه برگزاری مجامع عمومی عادی ، عمومی فوق العاده را دارند. جلسات هیئت مدیره در موسسات با وجود اکثریت مدیران برگزار می شود و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهپردیس 1400-04-09 22:11
تعداد شرکا لازم برای ثبت موسسه چند نفر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-09 22:49
برای ثبت موسسه حداقل باید 2 نفر عضو هیئت مدیره موسسه باشند همچنین هر دو نفر حداقل 18 سال تمام داشته باشند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهعلی ساسانی 1400-04-08 22:38
هزینه های مورد نیاز برای ثبت موسسه چقدر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-08 22:40
هزینه ثبت موسسه مربوط به واریزی های اداره ثبت شرکت ها، هزینه های مربوط به پست و هزینه های مربوط به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهمهراد 1400-04-07 18:23
سرمایه مورد نیاز برای ثبت موسسه چه قدر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-07 18:25
برای ثبت موسسات غیر تجاری حداقل مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال مورد نیاز است ولی در مورد سقف سرمایه، قانونگذار مبلغی را مشخص نکرده است. بنابراین موسسین می توانند سرمایه اولیه را تا هر اندازه که دوست دارند افزایش دهند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهمژگان 1400-04-06 23:07
مؤسسات غیر انتفاعی چگونه مؤسساتی هستند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-06 23:09
این نوع موسسات اهداف غیر تجاری را دنبال می کنند و سودی میان اعضا تقسیم نمی شود. مؤسسات غیر انتفاعی به صورت احزاب سیاسی، انجمن های اسلامی، مؤسسات خیریه، مؤسسات امداد اجتماعی و ... تشکیل می شوند. برای ثبت موسسه غیر انتفاعی اداره ثبت شرکتها باید از نیروهای انتظامی استعلام بگیرد و پس از آن در مورد ثبت مؤسسه غیر انتفاعی تصمیم بگیرد. در صورتیکه از طرف نیروی انتظامی تأییدیه ای به اداره ثبت شرکتها ابلاغ شود در این صورت ثبت موسسه غیر انتفاعی انجام خواهد گرفت.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ثبت موسسهمیثم 1400-04-05 23:14
مؤسسات انتفاعی به چه مؤسساتی گفته می شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-05 23:16
برخی از موسسات با هدف جلب سود و منفعت و تقسیم آن بین اعضا تشکیل می شوند به این نوع موسسات، موسسات انتفاعی گفته می شود برای مثال می توان به موسسات آموزشی، علمی ، ادبی ، هنری، آموزشگاه های زبان ، کنکور و مدارس غیر انتفاعی اشاره کرد. یکی از محدودیت ها برای این مؤسسات این است که امکان انجام هیچ نوع معامله ای را ندارند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهکامبیز 1400-04-04 12:53
انحلال مؤسسات غیر تجاری چگونه است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-04 12:56
انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر انجام می شود و در صورتی كه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یك نفر را عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات معرفی می کند. اگر انحلال موسسه به موجب حكم دادگاه باشد امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه بر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهلیلا 1400-04-03 19:11
چه نکاتی را برای ثبت موسسه باید رعایت کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-03 19:13
حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
•قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
•طبق قانون تجارت، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
•در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است باید هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
•در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهمهران 1400-04-02 12:28
روش و مراحل ثبت موسسه چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-02 12:32
•تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
•تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاء
•تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
•مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی www.sherkat.ssa.ir
•تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
•پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
•چنانچه صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت، مسئول اداره، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود. مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و بعد از احراز هویت متقاضی (اصالتاَ یا وکالتاَ) در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می نماید. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه، صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهر کرده است به متقاضی تسلیم می شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ثبت موسسهفرنگیس 1400-04-01 23:31
مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-04-01 23:32
دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه به صورت چاپی.
•تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه
•تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
•فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
•اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ثبت موسسهراستین 1400-03-30 16:42
چند نوع موسسه غیر تجارتی وجود دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-30 16:44
موسسات غیر تجاری به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
•موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد:
اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
•موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد:
مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهغلامرضا 1400-03-29 23:30
میشه لطفا موسسه را به صورت خلاصه تعریف بفرمایید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-29 23:32
موسسات غیر تجارتی، تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی مانند امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و ... تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
ثبت موسسات غیر تجاری می تواند تحت عناوینی مانند انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار کند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهمائده 1400-03-27 19:27
منظور از موسسه غیرتجاری چیست و چند نوع دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-27 19:28
موسساتی هستند که برای اهداف غیر تجارتی مانند امور ادبی ، علمی و امور خیریه و مانند آن تشکیل می شوند و ممکن است هدف از تشکیل موسسه کسب سود و منفعت باشد و یا نباشد.
موسسات غیر تجاری می توانند تحت نامهایی چون کانون، بنگاه و یا انجمن و غیره ثبت شوند ولی نمی توانند در نام خود از عناوین مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی استفاده کنند.
موسسات غیر تجارتی دو نوع هستند:
• موسساتی که هدف از تاسیس آنها کسب منفعت و سود و تقسیم آن بین اعضاء خود نیست: به این گونه موسسات غیر تجاری موسسات غیر انتفاعی گفته می شود. صندوق های قرض الحسنه ، خیریه ها ، انجمن های اسلامی ، انجمن های تخصصی و احزاب و گروه های سیاسی از موسسات غیر انتفاعی هستند.
• موسساتی که هدفشان کسب سود و منافع مادی و تقسیم آن میان اعضاء خود یا دیگران است: مانند کانون ها و موسسات فنی و حقوقی و موسساتی که هدف از تاسیسشان ارائه خدماتی نظیر نظافت و فضای سبز است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهمیلاد 1400-03-26 13:17
شرایط لازم برای ثبت یک موسسه چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-26 13:21
تعداد اعضای موسسه نباید کمتر از دو نفر باشد.
• طبق قانون تجارت، موسساتی که موضوع فعالیت آن ها مخالف با نظم عمومی است و یا نامشروع هستند امکان ثبت شدن ندارند.
• اخذ استعلام از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی در صورت اقدام به ثبت موسسات غیر تجاری با اهداف غیرانتفاعی
• اخذ مجوز فعالیت در صورت ثبت موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت یک موسسهمحسن 1400-03-25 16:02
سرمایه مورد نیاز جهت ثبت یک موسسه چه قدر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت یک موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-25 16:04
حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و ثبت یک موسسه مبلغ 100 هزار تومان است. همچنین طبق قانون هیچ سقفی برای سرمایه موسسه در نظر گرفته نشده است و شما می توانند سرمایه موسسه خود را تا هر مبلغی که بودجه شما اجازه می دهد بالا ببرید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهمانلی 1400-03-24 22:36
مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-24 22:47
ارایه دو نسخه از تقاضانامه ثبت موسسه
• ارایه دو نسخه از اساسنامه
• ارایه دو نسخه از صورتجلسه مجمع موسسین
• ارایه کپی شناسنامه کلیه شرکا
• اخذ و ارایه کلیه مجوزات لازم در زمینه موضوع فعالیت موسسه، در صورت نیاز
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهمحسن 1400-03-23 15:43
تفاوت تفاوت ها و شباهت های موسسه و شرکت چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-23 15:47
شرکتها اکثرا با اهداف سود آوری و کسب منفعت تاسیس می شوند در حالی که موسسات می توانند با اهداف متفاوتی تاسیس شوند که سوداوری یکی از آنهاست.
برای ثبت شرکت حداقل به دو نفر نیاز است در حالی که برای ثبت موسسه یک نفر نیز کافی است.
برای ثبت شرکت شما نیاز به ارائه شرکت نامه یا تقاضانامه دارید ولی برای ثبت موسسه چنین چیزی نیاز نیست.
موسسه غیر تجاری همانطور که از نامش پیداست مکانی برای انجام امور غیرتجاری است و هیچ گونه فعالیت تجاری نمی تواند در آن انجام شود. موسسات بر اساس نوع فعالیتشان انواع مختلفی دارند مانند: موسسه آموزشی، موسسه خیریه ، موسسه حقوقی ، موسسسه فرهنگی هنری و…
یک شباهت موسسه با شرکت این است که موسسه مانند شرکت شخصیت حقوقی دارد .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت یک موسسه فرهنگی و آموزشیحمیدرضا 1400-03-22 23:42
مجوزها و شرایط مورد نیاز برای ثبت یک موسسه فرهنگی و آموزشی چیست ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت یک موسسه فرهنگی و آموزشیکارشناس ثبتی 1400-03-22 23:50
برای ثبت یک موسسه فرهنگی و آموزشی ابتدا باید موسسه خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت کنید و سپس با توجه به موضوع فعالیت موسسه، برای اخذ مجوز فعالیت به سازمانهای مربوطه مانند وزارت علوم و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا آموزش و پرورش مراجعه کنید. همچنین شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت های وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # ثبت موسسهپونه 1400-03-06 19:27
من قصد ثبت شرکت برای خدمات مشاوره مدیریت دارم؟ ثبت موسسه بهتر است یا شرکت سهامی؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-06 20:05
جواب این سوال کاملا بستگی به موضوعات فعالیت شما دارد. اما در نظر داشته باشید که عمدتا خدمات مشاوره را می توان در قالب موسسه غیر تجاری به ثبت رساند. البته شرط اساسی ثبت این نوع فعالیت ها در قالب موسسه غیر تجاری این است که خدمات تجاری نخواهید ارائه بدهید. مثلا اگر در کنار فعالیت مشاوره مدیریت خود بخواهید کار صادارت و واردات و یا خدمات فنی نیز انجام دهید امکان ثبت موسسه را ندارید اما اگر صرفا فعالیت شما مشاوره ای باشد، بهترین قالب برای خدمات مدیریتی ، ثبت موسسه غیر تجاری است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسه غیر تجاریساحل 1400-03-05 14:41
آیا برای ثبت موسسه غیر تجاری نیاز به حداقل سرمایه است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: ثبت موسسه غیر تجاریکارشناس ثبتی 1400-03-05 14:44
در قانون حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت موسسه دقیقا مشخص نشده است و برای ثبت موسسه نیز تادیه وجه یا سرمایه الزامی نیست. اما اگر بخصوص به دنبال ثبت موسسه غیر تجاری انتفاعی هستید معمولا حداقل سرمایه ای برای موسسه در نظر گرفته می شود. این میزان بستگی به شرکا دارد ولی الزامی نیست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسه غیر تجاریمحمد امین 1400-03-04 20:18
برای ثبت موسسه غیر تجاری چند نفر می توانند مشارکت کنند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ثبت موسسه غیر تجاریکارشناس ثبتی 1400-03-04 20:22
به عقیده بسیاری از کارشناسان موسسه غیر تجاری به لحاظ بسیاری از شرایط مشابه شرکت با مسئولیت محدود است با این تفاوت که برای مقاصد غیر تجاری ثبت می شود. بنابراین حداقل دو نفر برای ثبت موسسه غیر تجاری باید با هم شراکت داشته باشند. اما ذکر این نکته مهم است که در ثبت موسسه حداکثر تعداد نفراتی ذکر نشده است. بنابراین ممکن است چندین نفر با هم برای ثبت این موسسات مشارکت کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهمهشید 1400-03-03 17:56
موسسه غیر انتفاعی چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-03 18:03
موسسه غیر انتفاعی نوعی موسسه غیر تجاری است که برای اهداف غیر تجاری و عام المنفعه مانند خیریه ثبت می شود. هدف موسسان این نوع موسسه کسب سود و منافع نیست. یعنی حتی اگر به صورت غیر مستقیم درآمدی نیز در این موسسات اتفاق بیافتد اما در عمل هدف این موسسات کسب درآمد یا سود نیست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسه غیر تجاریسحر 1400-03-02 16:51
آیا برای ثبت موسسه غیر تجاری شرط سن وجود دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ثبت موسسه غیر تجاریکارشناس ثبتی 1400-03-02 17:07
بله، در قانون داشتن اهلین سعنی داشتن شرایط سنی و عقلی به عنوان شرایط ثبت موسسه یا شرکت تعریف شده است. بنابراین برای ثبت موسسه لازم است که شرایط سنی که در قانون تجاری ایران 18 سال تمام عنوان شده است را داشته باشید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهشیوا 1400-03-01 15:26
موسسه چه فرقی با شرکت دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-03-01 15:34
در قانون تجارت دو دسته شخصیت حقوقی وجود دارند. دسته اول شرکت های تجاری هستند که برای اهداف تجاری ثبت می شوند. هفت نوع شرکت تجاری در قانون تجارت ایران وجود دارد. اما موسسه نوع دوم شخصیت های حقوقی است که به موسسه غیر تجاری شهرت دارد و همانطور که از نامش مشخص است برای اهداف غیر تجاری و عمدتا عام المنفعه به ثبت می رسند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت شرکت یا موسسهمجید 1400-02-30 18:19
سلام. امیدورام خوب باشین. ببخشید یک سوال داشتم. یکی از شرکای ما شناسنامه خودش را گم کرده و الان قصد ثبت موسسه داریم. آیا بدون شناسنامه میتونیم اقدام کنیم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ثبت شرکت یا موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-30 18:27
سلام. متشکر . برای ثبت موسسه، یکی از مدارک اصلی مورد نیاز، کپی شناسنامه است لذا حتما باید شناسنامه همه شرکا در دسترسی باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهرامین 1400-02-29 13:57
عرض سلام و خسته نباشین،اگر اطلاعات وارد شده در سامانه ثبت شرکتها برای ثبت موسسهای غیر تجاری دارای نقص باشد چه کاری باید انجام داد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-29 14:00
با سلام و احترام دوست عزیز، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده در سایت ثبت شرکت ها پرداخته و اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغیه رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نموده ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تایید می کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت نام موسسه های غیر تجارینادری 1400-02-28 23:05
سلام. برای ثبت نام موسسه های غیر تجاری در سایت ثبت شرکت ها چند نام باید پیشنهاد داد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت نام موسسه های غیر تجاریکارشناس ثبتی 1400-02-28 23:20
با سلام و احترام 5 نام به ترتیب اولویت درسامانه ثبت شرکتها وارد می کنید. نام های پیشنهادی بر مبنای یک سری خصوصیات و ویژگی های تعیین شده باید انتخاب شوند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهsaeid 1400-02-27 20:54
سلام و روز خوش ،اعضای هیئت مدیره در موسسه توسط چه کسانی انتخاب می شوند؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-27 20:55
با سلام و احترام هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی از افراد داخل یا خارج موسسه انتخاب می شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهمحمدی 1400-02-26 16:05
با سلام و وقت بخیر. در موسسات جلسات هیات مدیره با چند نفر میتواند تشکیل شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-26 16:18
جلسات هیئت مدیره توسط اکثریت مدیران موسسه برگزار می شود و تصمیمات آنها با اکثریت آرا معتبر است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسه های غیر تجاریرامین 1400-02-26 00:06
با سلام و خسته نباشید ،حداقل میزان سرمایه برای ثبت موسسه های غیر تجاری چقدر است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: ثبت موسسه های غیر تجاریکارشناس ثبتی 1400-02-26 00:16
با سلام و احترام حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه مبلغ 100 هزار تومان است. قانونگذار برای افزایش میزان سرمایه سقفی تعیین نکرده است ، به طوری که بنیانگذاران و موسسان می توانند سرمایه را تا هر مبلغی که می خواهند انتخاب کنند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ثبت موسسهmina 1400-02-23 23:25
با سلام و احترام ،آیا برای ثبت موسسه غیر تجاری نیاز به تقاضانامه وجود دارد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # جواب: ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-23 23:34
با سلام و روز خوش ؛خیر دوست عزیز،برای ثبت موسسه غیر تجاری نیازی به ارائه تقاضانامه نمی باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهنسترن 1400-02-22 20:52
: با سلام و احترام ،آیا با ثبت موسسه میتوان فعالیت غیر تجاری انجام داد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-22 21:05
با تقدیم احترام،
بله دوست عزیز،موسسه غیر تجاری همانطور که از نام آن مشخص است ، برای انجام امور غیرتجاری تعریف شده است و هیچ موضوع تجاری نمی تواند در قالب موسسه غیر تجاری انجام شود. بر اساس موضوع فعالیت موسسات می توان انواع موسسه را تعریف نمود: موسسه حقوقی، موسسه آموزشی ، موسسه خیریه ، موسسسه فرهنگی هنری و…
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهکامی 1400-02-21 23:04
: برای ثبت موسسه نیاز به اخذ مجوز هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-21 23:15
با سلام و احترام
اخذ مجوز در زمینه موضوع فعالیت موسسه ( در صورتی که نیاز به مجوز از سازمان مربوطه باشد ) لازم است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # ثبت موسسهماهرخ20 1400-02-20 18:45
جلسات هییت مدیره با چند نفر میتواند برگزار شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-20 18:56
: با تقدیم اخترام
جلسات هیئت مدیره توسط اکثریت مدیران موسسه برگزار می شود و تصمیمات آنها با اکثریت آرا معتبر است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # ثبت موسسهآوا 1400-02-19 20:28
: ثبت موسسه با چندنقروچه مقدار سرمایه امکان پذیراست ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # ثبت موسسهکارشناس ثبتی 1400-02-19 20:41
با تقدیم احترام

حداقل وجود دونفرو قید سرمایه به هر میزان برای ثبت موسسه مجاز است .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+18 # ثبت شرکت یا موسسهمحمد رضا 1395-06-23 09:32
سلام
بنده محمدرضا حیدری هستم و سوال از خدمتتون دارم
من در زمینه گردشگری فعالیت میکنم و پس از مراجعه به یک ارگانی به بنده گفتن باید شرکت داشته باشم لطفا بفرمایید از کجا باید شروع کنم .
مرسی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # جواب: ثبت شرکت یا موسسهکارشناس ثبت ویونا 1395-06-23 16:05
با سلام
در قدم اول شما باید نوع شرکت خود را انتخاب فرمایید سپس با مشاورین موسسه جهت انعقاد قرارداد تماس حاصل فرمایید. ضمنا موضوع گردشگری نیازمند اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران می باشد .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن