باب اول - تجار و معاملات تجارتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.75 (تعداد رای 10)

ماده 1 - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

 1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
 2. تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
 3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
 4. تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
 5. تصدی به عملیات حراجی.
 6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
 7. هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
 8. معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
 9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری
 10. كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

 1. كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
 2. كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
 3. كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
 4. كلیه معاملات شركتهای تجارتی.

ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

ماده 5 - كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.