باب سوم - فصل اول - شركتهای تجارتی - مبحث اول - قسمت اول

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 6)

‌در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها

ماده 20 - شركتهای تجارتی بر هفت قسمت است:

  1. شركت سهامی.
  2. شركت با مسئولیت محدود.
  3. شركت تضامنی.
  4. شركت مختلط غیر سهامی.
  5. شركت مختلط سهامی.
  6. شركت نسبی.
  7. شركت تعاونی تولید و مصرف.

مواد 1 الی 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 که در ادامه آمده،،جایگزین مواد21 الی 93 قانون تجارت شده است:

‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

‌مصوب 1347.12.24
مبحث اول

شركت‌های سهامی

بخش 1 - تعریف و تشكیل شركت سهامی

ماده 1 - شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده 2 - شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این كه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده 3 - در شركت سهامی تعداد شركاء نباید از سه نفر كمتر باشد.

ماده 4 - شركت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

‌نوع اول - شركت‌هایی كه مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌كنند. این گونه شركت‌ها شركت سهامی عام‌نامیده می‌شوند.
‌نوع دوم - شركت‌هایی كه تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شركت‌ها شركت سهامی خاص‌نامیده می‌شوند.

‌تبصره - در شركت‌های سهامی عام عبارت "‌شركت سهامی عام" و در شركت‌های سهامی خاص عبارت "‌ شركت سهامی خاص" باید قبل از نام‌شركت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت به طور روشن و خوانا قید شود.

ماده 5 - در موقع تأسیس سرمایه شركت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شركت‌های سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر‌باشد. ‌در صورتی كه سرمایه شركت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذكور در این ماده كمتر شود باید ظرف یك سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شركت به نوع دیگری از انواع شركت‌های مذكور در قانون تجارت تغییر شكل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند.
‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده 6 - برای تأسیس شركت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد‌شده را در حسابی به نام شركت در شرف تأسیس نزد یكی از بانك‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه‌پذیره‌نویسی سهام كه به امضاء كلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شركت‌ها و در نقاطی كه دایره‌ثبت شركت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.

‌تبصره - هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم نمایند.