شركت‌های تعاونی تولید و مصرف

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.33 (تعداد رای 9)

‌مبحث هفتم - ‌شركت‌های تعاونی تولید و مصرف

ماده 190 - شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عده از ارباب حرف تشكیل می‌شود و شركاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به كار می‌برند.

ماده 191 - اگر شركت تولید یك عده از شركاء خدمت دائمی شركت نبوده یا از اهل حرفه كه موضوع عملیات شركت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌كننده شركت باید از شركایی انتخاب شوند كه حرفه آنها موضوع عملیات شركت است.

ماده 192 - شركت تعاونی مصرف شركتی است كه برای مقاصد ذیل تشكیل می‌شود:

  1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینكه اجناس مزبوره را شركاء ایجاد كرده یا خریده باشند.
  2. تقسیم نفع و ضرر بین شركاء به نسبت خرید هر یك از آنها.

ماده 193 - شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركاء‌ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود ولی هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازم‌الرعایه است.

ماده 194 - صورتی كه شركت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شركت سهامی تشكیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچ یك از شركاء نمی‌توانند مجمع عمومی بیش از یك رأی داشته باشد.