مبحث سوم قانون تجارت - شركت تضامنی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.43 (تعداد رای 7)

ماده 116 - شركت تضامنی شركتی است كه تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشكیل می‌شود. اگر دارایی شركت برای تأدیه تمام قروض كافی نباشد هر یك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. ‌هر قراری كه بین شركاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد که مقابل اشخاص ثالث كان‌لم‌یكن خواهد بود.

ماده 117 - برای اسم شركت تضامنی باید عبارت (‌شركت تضامنی) و لااقل اسم یك نفر شركاء ذكر شود. ‌صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركاء نباشد باید بعد از اسم شریك یا شركایی كه ذكر شده است عبارتی از قبیل (‌و شركاء) یا (‌و‌برادران) قید شود.

ماده 118 - شركت تضامنی وقتی تشكیل می‌شود كه تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشركه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده 119 - شركت تضامنی، منافع نسبت سهم‌الشركه بین شركاء تقسیم می‌شود مگر آنكه شركتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده 120 - شركت تضامنی شركاء باید لااقل یك نفر از میان خود یا از خارج برای سمت مدیری معین نمایند.

ماده 121 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شركت تضامنی همان است كه ماده 51 مقرر داشته.

ماده 122 - شركتهای تضامنی، اگر سهم‌الشركه یك یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشركه مزبور قبلاً تراضی تمام شركاء تقویم شود.

ماده 123 - شركت تضامنی هیچ یك از شركاء نمی‌تواند سهم خود را برای دیگری منتقل كند مگر با رضایت تمام شركاء.

ماده 124 - مادام كه شركت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شركت عمل آید و پس از انحلال طلبكاران شركت می‌توانند برای‌وصول مطالبات خود هر یك از شركاء كه بخواهند و یا تمام آنها رجوع كنند و بهرحال هیچ یك از شركاء نمی‌تواند با استناد اینكه میزان قروض‌شركت از میزان سهم او شركت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شركت امتناع ورزد فقط روابط بین شركاء مسئولیت هر یك از آنها تأدیه قروض‌شركت نسبت سرمایه خواهد بود كه شركت گذاشته است آن هم صورتی كه شركتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نکرده باشد.

ماده 125 - هر كس عنوان شریك ضامن شركت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شركاء مسئول قروضی هم خواهد بود كه‌شركت قبل از ورود او داشته اعم از اینكه اسم شركت تغییری داده شده یا نشده باشد. ‌هر قراری كه بین شركاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد مقابل اشخاص ثالث كان‌لم‌یكن خواهد بود.

ماده 126 - هر گاه شركت تضامنی منحل شود مادام كه قروض شركت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یك از طلبكاران شخصی شركاء حقی آن‌دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شركت برای پرداخت قروض آن كفایت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شركاء‌ضامن مطالبه كنند ولی این مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصی شركاء حق تقدم نخواهند داشت.

ماده 127 - ورشكستگی شركت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حكم داد مشروط اینكه دارایی شركت تقسیم نشده باشد.

ماده 128 - ورشكستگی شركت ملازمه قانونی با ورشكستگی شركاء و ورشكستگی بعضی از شركاء ملازمه قانونی با ورشكستگی شركت ندارد.

ماده 129 - طلبكاران شخصی شركاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شركت تأمین یا وصول كنند ولی می‌توانند نسبت سهمیه مدیون خود از‌منافع شركت یا سهمی كه صورت انحلال شركت ممكن است مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی كه مقتضی باشد عمل آورند. ‌طلبكاران شخصی شركاء صورتی كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول كنند و سهم مدیون از منافع شركت كافی‌برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شركت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینكه شركت برای مدت محدود یا غیر محدود تشكیل شده باشد) مشروط‌بر اینكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را وسیله اظهارنامه رسمی اطلاع شركت رسانیده باشند این صورت شركت یا بعضی از شركاء می‌توانند‌مادام كه حكم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون شركت یا با جلب رضایت آنان طریق دیگر از انحلال‌شركت جلوگیری كنند.

ماده 130 - نه مدیون شركت می‌تواند مقابل طلبی كه ممكن است از یكی از شركاء داشته باشد استناد تهاتر كند نه خود شریك می‌تواند ‌مقابل قرضی كه ممكن است طلبكار او شركت داشته باشد تهاتر استناد نماید معذالك كسی كه طلبكار شركت و مدیون یكی از شركاء بوده و‌پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده مقابل آن شركت حق استناد تهاتر خواهد داشت.

ماده 131 - صورت ورشكستگی یكی از شركاء و همچنین صورتی كه یكی از طلبكاران شخصی یكی از شركاء موجب ماده 129 انحلال‌شركت را تقاضا كرده سایر شركاء می‌توانند سهمی آن شریك را از دارایی شركت نقداً تأدیه كرده و او را از شركت خارج كنند.

ماده 132 - اگر نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشركه كم شود مادام كه این كمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت شركاء ممنوع است.

ماده 133 - جز مورد فوق هیچ یك از شركاء را شركت نمی‌تواند تكمیل سرمایه كه علت ضررهای وارده كم شده است ملزم كرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه كه شركتنامه مقرر شده است شركت سرمایه دهد.

ماده 134 - هیچ شریكی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شركاء (‌ حساب شخصی خود یا حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شركت‌نموده و یا عنوان شریك ضامن یا شریك با مسئولیت محدود شركت دیگری كه نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

ماده 135 - هر شركت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شركاء شركت سهامی مبدل گردد این صورت رعایت تمام مقررات راجعه شركت‌سهامی حتمی است.

ماده 136 - شركت تضامنی موارد ذیل منحل می‌شود:

  • ‌الف) مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
  • ب) صورت تراضی تمام شركاء:
  • ج) صورتی كه یكی از شركاء دلائلی انحلال شركت را از محكمه تقاضا نماید و محكمه آن دلائل را موجه دانسته و حكم انحلال بدهد.
  • ‌د) صورت فسخ یكی از شركاء مطابق ماده 137.
  • ه) صورت ورشكستگی یكی از شركاء مطابق ماده 138.
  • ‌و) صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء مطابق مواد 139 و 140.

‌تبصره - مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط شریك یا شركاء معینی باشد محكمه می‌تواند تقاضای سایر شركاء جای‌انحلال حكم اخراج آن شریك یا شركای معین را بدهد.

ماده 137 - فسخ شركت صورتی ممكن است كه اساسنامه این حق از شركاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ باید‌شش ماه قبل از فسخ كتباً شركاء اعلام شود. ‌اگر موافق اساسنامه باید سال سال حساب شركت رسیدگی شود فسخ موقع ختم محاسبه سالیانه عمل می‌آید.

ماده 138 - مورد ورشكستگی یكی از شركاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد كه مدیر تصفیه كتباً تقاضای انحلال شركت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شركت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نكرده باشد.

ماده 139 - صورت فوت یكی از شركاء بقاء شركت موقوف رضایت سایر شركاء و قائم‌مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شركاء بقاء شركت‌تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید مدت یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع بقاء شركت كتباً اعلام نماید صورتی‌كه قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت اعمال شركت مدت مزبور از نفع و ضرر شریك خواهد بود ولی صورت اعلام عدم‌رضایت منافع حاصله مدت مذكور شریك بوده و نسبت ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. ‌سكوت تا انقضای یك ماه حكم اعلام رضایت است.

ماده 140 - مورد محجوریت یكی از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.