‌مبحث چهارم برای شركت مختلط غیر سهامی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.36 (تعداد رای 7)

ماده 141 - شركت مختلط غیر سهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یك یا چند نفر شریك ضامن و یك یا چند‌نفر شریك با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشكیل می‌شود. ‌شریك ضامن مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود - شریك با مسئولیت محدود كسی است كه مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است كه شركت گذارده و یا بایستی بگذارد. ‌ اسم شركت باید عبارت (‌شركت مختلط) و لااقل اسم یكی از شركاء ضامن قید شود.

ماده 142 - روابط بین شركاء با رعایت مقررات ذیل تابع شركتنامه خواهد بود.

ماده 143 - هر یك از شركاء با مسئولیت محدود كه اسمش جزء اسم شركت باشد مقابل طلبكاران شركت شریك ضامن محسوب خواهد شد. ‌هر قراری كه برخلاف این ترتیب بین شركاء داده شده باشد مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.

ماده 144 - اداره شركت مختلط غیر سهامی عهده شریك یا شركای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است كه مورد شركاء شركت تضامنی‌مقرر است.

ماده 145 - شریك با مسئولیت محدود نه عنوان شریك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظایف او است.

ماده 146 - اگر شریك با مسئولیت محدود معامله برای شركت كند - مورد تعهدات ناشیه از آن معامله مقابل طرف معامله حكم شریك‌ضامن را خواهد داشت مگر اینكه تصریح كرده باشد معامله را سمت وكالت از طرف شركت انجام می‌دهد.

ماده 147 - هر شریك با مسئولیت محدود حق نظارت امور شركت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شركت برای اطلاع شخص خود راجع‌ وضعیت مالی شركت صورت خلاصه ترتیب دهد. ‌هر قراردادی كه بین شركاء برخلاف این ترتیب داده شود از جه اعتبار ساقط است.

ماده 148 - هیچ شریك با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شركاء شخص ثالثی را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشركه خود او‌داخل شركت كند.

ماده 149 - اگر یك یا چند نفر از شركاء با مسئولیت محدود حق خود را شركت بدون اجازه سایرین كلاً یا بعضاً شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت اداره شركت و نه حق تفتیش امور شركت را خواهد داشت.

ماده 150 - مورد تعهداتی كه شركت مختلط غیر سهامی ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شریك با مسئولیت محدود مقابل‌اشخاص ثالث حكم شریك ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

ماده 151 - شریك ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شركت تعقیب نمود كه شركت منحل شده باشد.

ماده 152 - هر گاه شركت طریقی غیر از ورشكستگی منحل شود و شریك با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشركه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادله آنچه كه از بابت سهم‌الشركه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریك با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

ماده 153 - اگر نتیجه قرارداد با شركاء ضامن و یا اثر برداشت قبلی از سرمایه شركت شریك با مسئولیت محدود از سهم‌الشركه خود كه ‌ ثبت رسیده است بكاهد این تقلیل مادام كه ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه نشر شركت‌ها منتشر نشده است مقابل طلبكاران شركت معتبر‌نبوده و طلبكاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه‌شریك با مسئولیت محدود را مطال نمایند.

ماده 154 - شریك با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر صورتی كه موجب كسر سرمایه او شركت نشود. ‌اگر نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشركه شریك با مسئولیت محدود كسر شد مادام كه این كمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی او ممنوع است. ‌هر گاه وجهی برخلاف حكم فوق تأدیه گردید شریك با مسئولیت محدود تا معادل وجه یافتی مسئول تعهدات شركت است مگر موردی كه با‌حسن نیت و اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده 155 - هر كس عنوان شریك با مسئولیت محدود شركت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشركه خود مسئول‌قروضی خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده یا نشده باشد. ‌هر شرطی كه برخلاف این ترتیب باشد مقابل اشخاص ثالث كان‌لم‌یكن خواهد بود.

ماده 156 - اگر شركت مختلط غیر سهامی ورشكست شود دارایی شركت بین طلبكاران خود شركت تقسیم شده و طلبكاران شخصی شركاء آن‌حقی ندارند - سهم‌الشركه شركاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شركت محسوب است.

ماده 157 - اگر دارایی شركت برای تأدیه تمام قروض آن كافی نباشد طلبكاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یك از‌شركاء ضامن وصول كنند این صورت بین طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده 158 - صورت ورشكستگی یكی از شركاء با مسئولیت محدود خود شركت یا طلبكاران آن با طلبكاران شریك مزبور متساوی‌الحقوق‌خواهند بود.

ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 شركت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 160 - اگر شریك ضامن بیش از یك نفر باشد مسئولیت آنها مقابل طلبكاران و روابط آنها با یكدیگر تابع مقررات راجع شركتهای تضامنی‌است.

ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 مورد شركت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. ‌مرگ یا محجوریت یا ورشكستگی شریك یا شركاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شركت نمی‌شود.