معافیت نهادها و بنیادها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

سازمان امور مالیاتی کشور
معافیت آستان مقدس حضرت امام (ره)
شماره: 633/82-211/م تاریخ: 28/9/1385
در اجرای مفاد نامه شماره 3120-1/م مورخ 1/9/1385دفتر مقام معظم رهبری و در راستای تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن تصریح و تاکید میگردد “‌آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)، شرکتها و موسسات تابعه آن کماکان به شرح بخشنامه شماره 5882/1087-4/30 مورخ 20/2/1387 از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهند بود.”
بدیهی است مفاد این بخشنامه ناظر بر معافیت از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات حقوق کارکنان و مالیاتهای تکلیفی که آستان و شرکتها و موسسات تابعه حسب مقررات مکلف به کسر و ایصال آنها هستند نخواهند بود.

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت نهادها و بنیادها
شماره: 45788/210 تاریخ: 14/5/1387
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 201 مورخ 4/4/1385 مبنی بر این که “‌بخشنامه شماره 38373/3838-211 مورخ 1382/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن معافیت مالیاتی کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ملغی اعلام گردیده، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد” جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.
فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود.

شماره: 62238/1684/232 تاریخ: 26/7/1387
در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
علی اکبر عرب مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره شمول مالیات به درآمد موسسات وابسته به شهرداری‌ها
شماره: 55090/210 تاریخ: 2/6/1388
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/1388 مبنی بر اینکه به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیدهاند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 (تصویر پیوست) سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون گذار است مغایرتی با قانون ندارد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد.

محمد قاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی
تسری مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۴۸۵ مورخ 5/7/1383 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
شماره: 27246/200 شماره: 23/09/1389
با عنایت به نامههای شماره 9840/1 مورخ 1/11/84 و 11538/1 مورخ 27/10/85 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عنوان وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی، در اجرای تبصره (3) ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11485 مورخ 5/7/1383 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد: - عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیر منقول حسب مفاد بند 1- 5 بخشنامه فوق الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. - نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند 2- 5 بخشنامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. - تاریخ مبایعه نامه فی مابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخشنامه یاد شده تلقی میگردد. - نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی های ملک حسب مفاد بند 4- 5 بخشنامه مزبور تعیین می گردد. لازم به یادآوری است این امر شامل شرکتها و موسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری
شماره: 229660/230/د تاریخ: 25/08/1390
نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپردههای متوفی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز، بدینوسیله به اطلاع میرساند مقررات بند مذکور صرفاً ناظر به بانکها و موسسههای غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود. بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و داریی