وصول مالیات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.67 (تعداد رای 3)

ماده210: هرگاه مؤدی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی بموجب برگ اجرائی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.
تبصره 1– برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2– آن قسمت مالیات مورد قبول مؤدی مذکور اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده 211: هرگاه مؤدی پس ابلاغ برگ اجرایی موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را اداره امور مالیاتی ندهد اندازه بدهی مؤدی اعم اصل و جرایم متعلق اضافه ده درصد (10%) بدهی اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی میباشد.

ماده 212: توقیف اموال زیر ممنوع است:

  1. دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه. 
  2. لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
  3. ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
  4. محل سکونت قدر متعارف.

تبصره 1– هر گاه ارزش مالی که برای توقیف نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2– هر گاه مؤدی یکی زوجین باشد که یک خانه زندگی مینمایند، اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق زن و بقیه متعلق شوهر شناخته میشود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3– توقیف واحدهای تولیدی اعم کشاورزی و صنعتی مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده 213: ارزیابی اموال مورد توقیف وسیله ارزیاب اداره امورمالیاتی عمل خواهد آمد ولی مؤدی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی عمل آید.

ماده 214: کلیه اقدامات لازم مربوط آگهی حراج و مزایده فروش اموال مورد توقیف اعم منقول و غیر منقول عهده مسئول اجرائی اداره امور مالیاتی میباشد. مورد فروش اموال غیر منقول صورتی که پس انجام تشریفات مقررو تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی استناد مدارک مربوط اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف اجرای آن است.

ماده 215: مورد اموال غیر منقول توقیف شده صورتی که پس دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی علاوه هزینه متعلقه مال مورد توقیف تملک و بهای آن را حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره 1– صورتی که مؤدی قبل انتقال مال مذکور نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی اضافه ده درصد (10%) بدهی و هزینههای متعلقه ملک مزبور رفع توقیف مینماید.
تبصره 2– صورتی که مال تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده 216: مرجع رسیدگی شکایات ناشی اقدامات اجرائی راجع مطالبات دولت اشخاص اعم حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می-باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. شکایات مزبور فوریت و خارج نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1– مورد مالیاتهای مستقیم صورتی که شکایت حاکی این باشد که وصول مالیات قبل قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره هیاتهای حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2– مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور این باره قطعی و لازم الاجرا است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق بین رفته و نیز آن دسته مالیاتهای غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص خود مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217: وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد (1%) وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول میگردد ( استثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) حساب مخصوص خزانه منظور نموده و مورد آموزش و تربیت کارمندان امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی استناد این ماده عنوان پاداش وصولی شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که هر شش ماه گزارشی میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218: آیین نامه مربوط قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی موقع اجرا گذارده خواهد شد.