وظایف اشخاص ثالث

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 2)

ماده 182: کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری انجام تکالیف مقرر این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند درحکم مؤدی محسوب و نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183: مواردی که انتقال ملک بوسیله اداره ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره اداره امور مالیاتی ذیصلاح سند انتقال اقدام انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184: ادارات ثبت مکلفند آخر هر ماه فهرست کامل شرکتها و مؤسساتی را که طول ماه ثبت میرسند و تغییرات حاصله مورد شرکتها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی ثبت رساندهاند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شمارههای آن اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185: کلیه مواردی که معاملات مربوط فصل چهارم باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد مقابل اخذ رسید اداره امور مالیاتی ذیربط محل تسلیم نمایند.

ماده 186: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف مراجع صلاحیت دار منوط ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد و صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت پرداخت مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 1– اعطای تسهیلات بانکی اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط اخذ گواهیهای زیر خواهد بود:

  1. گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
  2. گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای صورتهای مالی ارائه شده بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط وزارت امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره2– سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و حساب مخصوص خزانه منظور نموده تا حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه تشکلهای صنفی و مجامع حرفهای که امر تشخیص و وصول مالیات همکاری مینماید پرداخت نماید. وجوه پرداختی استناد این ماده شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركتهایی که بدهی مالیاتی اعم مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شركتها كه علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی نظام اقتصادی جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافتهاند را همراه مشخصات آنان اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.
تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج این ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است با کسب نظر مراجع قضائى انجام ثبت شرکت یا مؤسسه نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات مدت سه سال خودداری کند.
تبصره 4 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی میشوند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات مورد این اشخاص را منوط اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور کند.

ماده 187: کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب مورد اعلام و پس کسب گواهی انجام معامله اقدام ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز تاریخ اعلام دفترخانه، پس وصول بدهیهای مالیاتی مربوط مورد معامله مؤدی ذیربط، قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1– چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر خارج نوبت مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل اخذ گواهی قبل رسیدگی و صدور رأی طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2– مواردی که موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط حق واگذاری محل صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسئولان موقع پرداخت ذینفع مکلفند ضمن استعلام اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی هر مورد که نسبت تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرره ماده (200) این قانون، مسئول جبران زیان و خسارات وارده دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مولف است ظرف مدت یک سال تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) با اتصال سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
پس اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیر منقول که موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، پرداخت مالیات متعلقه مسئوليت تضامنى دارد.
صورتی که پس اتصال سازمان امور مالیاتی کشور سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئوليتى نخواهند داشت.
آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) تصویب رئيس قوه قضائيه مىرسد.

ماده 188: متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون میزان مقرر روی هر وکالت نامه تمبر باطل و میزان آن را دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید موقع رسیدگی حساب مالیاتی وکیل اداره امور مالیاتی ارائه شود و گرنه موجبات عدم قبول دفتر وکیل نظر مالیاتی خواهد بود.