وظایف مؤدیان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

ماده 177: مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید در اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه اداره امور مالیاتی محل سکونت لحاظ آثار مترتب حکم تسلیم آن اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً اداره امور مالیاتی دیگری شهرستان تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1– هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی موجب مقررات مکلف تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2– تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که خارج ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که مرکز اصلی آنها خارج کشور است، چنانچه دارای نماینده ایران باشند عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره 3– صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. عدم انجام دادن تکلیف فوق مهلت مقرر مشمول جریمه-ای معادل ده درصد (10%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت کلیه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده 178: درمواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی موجب مقررات مکلف تسلیم آنها میباشد وسیله اداره پست واصل میگردد، تاریخ تسلیم اداره پست صورت احراز، تاریخ تسلیم مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179: درصورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی آنها را عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می تواند هر یک محلهای سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180: هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی خارج ثابت کند که درآمد یک سال مالیاتی خود یکی کشورهای خارج عنوان مقیم مالیات پرداخته است لحاظ مالیاتی آن سال، مقیم خارج کشور شناخته خواهد شد مگر یکی موارد زیر:

  1. درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد.
  2. سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً ایران سکونت داشته باشد.
  3. توقف خارج کشور منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران صورتی که درآمدی خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها خارج کشور و یا آن مقدار مالیاتی که درآمد تحصیل شده خارج کشور با تناسب کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181: منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز طرف وی، نسبت اعزام هیأتهای بازرسی، که حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته مؤدی عودت نماید.

تبصره 1- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره 2- چنانچه بازرسی هیأتهاى موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی کتمان واقعیت مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب طریق اداره امور مالیاتی مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.

تبصره 3- مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهاى موضوع اين ماده همکاریهای لازم را عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی آنها را اختیار هیأتها قراردهند. مؤدیان مزبور صورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر این قانون، معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره 4- آیین نامه اجرائى موضوع این ماده بنا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) مشترکاً تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.