چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (تعداد رای 14)

چگونگی تعیین زمان پرداخت مالیات (مواد 86 و 104)، ابلاغ اوراق مالیاتی (ماده 209) و اعتراض نسبت به برگ تشخیص و آرا هیات‌های حل اختلاف (مواد 247 و 251)

شماره: 33082/9888/4/30 تاریخ: 8/7/1368
در خصوص رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ، که به تجویز ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم‌ الرعایه می‌باشد نکات ذیل را یادآوری می‌نماید:
۱- هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات، آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شوند.
۲- مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکر مثال‌های زیر می‌گردد:
الف- به موجب تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم، مودی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، در صورت عدم مراجعه به ممیز کل در مدت مزبور کتباً اعتراض خود را تسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهر ماه به وی ابلاغ شده باشد مودی می‌تواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز 16 آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند زیرا روز 15 مهر ماه و 16 آبان ماه که روزهای ابلاغ به مودی و اقدام از طرف وی می‌باشد جزء مدت محسوب نمی‌شود و در صورتی که روز 16 آبان مصادف با تعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات باز شوند وی می‌تواند تا پایان وقت اداری آن روز اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید.
ب- به موجب بند 1 ماده 247 و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مدت یک ماه جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف بدوی و یا شکایت از رای هیات حل اختلاف تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی پیش ‌بینی گردیده بر این مبنا با توجه به این که طبق ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی، ماه مطابق با ماه شمسی است، هر گاه رای هیات حل اختلاف تجدید نظر در تاریخ 14 خرداد ماه ابلاغ شده باشد با در نظر گرفتن مراتب مذکور در بند الف فوق تا آخر وقت روز 15 تیر ماه شاکی می‌تواند شکوائیه خود را به شورای عالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفند ماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یاد شده به ترتیب تا آخر وقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود.
ضمناً در مواردی که در مقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبدا آن با ابلاغ و اعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد با این بیان که اگر روز 20 اردیبهشت پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تا آخر وقت اداری روز 18 خرداد ماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و در این گونه موارد چنانچه روز آخر مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقرر خواهد بود.

اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق بر روی فایلهای الکترونیکی
شماره: 69938 تاریخ: 22/10/1388
پیرو بخشنامه شماره ۲۶۰۲۹/۲۳۳ مورخ 26/3/1386 در خصوص تشکیل واحدهای مالیاتی حقوق و در راستای ایجاد بستر مناسب جهت طرح جامع مالیاتی و به منظور تسهیل و یکسان سازی رویهها، کاهش هزینه های وصول و صرفه جویی در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و تسریع در وصول مالیات منبع یاد شده و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی، با توجه به آموزش سیستم مالیات بر درآمد حقوق و ارسال دستورالعمل اجرائی و دفترچه راهنمای مؤدیان، در نظر است سیستم مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۹ در سطح سازمان به اجرا درآید.
بنابراین اشخاص حقوقی پرداخت کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاریخ ذکر شده ضمن پرداخت مالیات متعلق، اطلاعات ماهانه حقوق بگیران خود را به صورت فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسئولین مجاز پرداخت کننده حقوق میباشد، در مهلت مقرر قانونی تحویل واحد مالیاتی مربوطه نمایند.
ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل اجرایی مذکور، ضمن اطلاع رسانی و دعوت از مؤدیان مالیاتی، دفترچه راهنمای مؤدیان را در اختیار آنها قرار داده و در سال جاری نیز از مؤدیانی که آمادگی لازم را دارند، اطلاعات مورد نظر را در قالب فایلهای الکترونیکی دریافت نمایند.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورد لزوم ارائه فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق ممهور به مهر و امضاء مسئولین مجاز پرداخت کننده حقوق به واحدهای امور مالیاتی از ابتدای سال 1389
در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و صرفه جویی در زمان و تسهیل و یکسان سازی رویههای تسلیم فهرست و اطلاعات دریافت کنندگان حقوق و حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهخای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد از ابتدای سال 1389 اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد را در قالب فایلهای الکترونیکی دریافت نماید. بنابراین اشخاص حقوقی پرداخت کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاریخ ذکر شده، ضمن کسر و پرداخت مالیات متعلق، اطلاعات حقوق بگیران خود را به صورت فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسئولین مجاز پرداخت کننده حقوق میباشد، در مهلت مقرر قانونی تحویل واحد مالیاتی مربوط نمایند. لازم است مؤدیان محترم مالیاتی با مراجعه به واحد مالیاتی ذیربط یا سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی با مراجعه به واحد مالیاتی ذیربط یا سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور راهنمایی تهیه فایلهای الکترونیکی حقوق و دستمزد را دریافت نمایند.