• خانه
  • مقاله
  • اقداماتی که بايد پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام شوند

اقداماتی که بايد پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام شوند

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 10)

اقدامات ذیل باید توسط مؤسسين پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام شود.

احراز هویت پذیره نویسان، اطمینان از تأدیه مبلغ سهام و انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

مردم براساس آگهی منتشره روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین روئيت اعلاميه و طرح ورقه تعهد که طبق قانون تجارت باید قابل دید علاقمندان قرار داده شود از عرضه سهام شرکتهای سهامی عام مطلع و اندازه وسع و توانائى خود میتوانند سهام شرکت را خریداری و پذیره نویسی نمایند - قانون تجارت مهلت پذیره نویسی را تعیین نکرده است بنابراین مؤسسين می-توانند مهلت پذیره¬نویسی را معین کنند - مهلت پذیره نویسی با توجه به وضعیت و برآورد اشتیاق مردم برای خرید سهام و یا تعجیل مؤسسين براى اجرای طرح مورد نظر – میتواند متفاوت باشد - ولی به هر حال باید مهلت طوری تعیین شود که عرفاً مردم بتوانند از اعلامیه آگاهی یافته و فرصت پرداخت وجه و تنظیم اوراق تعهد را داشته باشند - مؤسسين میتوانند و حق دارند که مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند و از این نظر منعی در قانون تجارت مشاهده نمی¬شود - ولی به هر حال چنانچه مهلت پذیره نویسی به قدری محدود شود که مردم از وجود اعلامیه پذیره نویسی مطلع نگردند - شاید برخی چنین استدلال نمایند که علی الاصول منظور مؤسسين از تشکیل شرکت به صورت عام در وهله نخست فقدان منابع مالی مکفی و تأمين سرمایه از طریق فروش سهام به مردم است و چنانچه مؤسسين سرمايه كافى داشته باشند، دلیلی ندارد خود را دچار تشریفات پیچیده مربوط به مقررات شرکتهای سهامی عام نموده و یا در صورتی که قصد تشکیل شرکت سهامی عام را داشته باشند و سهام شرکت را با مهلت زیاد از طریق انتشار اعلامیه پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند به بهانه این موضوع نمیتوان درخواست بطلان اعلامیه پذیره نویسی را از دادگاه نمود زیرا قانون تجارت برای این موضوع سکوت اختیار کرده و سکوت قانونگذار را در این خصوص باید جوازی بر صحت و تنفیذ اقدامات مؤسسين دانست، لیکن چون بنا به نص صریح قانون تجارت - شرکتهای سهامی عام باید قسمتی از سرمایه خود را از طریق عرضه و فروش سهام به «مردم» تأمين نمايند - این است که حقی برای مردم جهت خرید سهام و پذیره نویسی بوجود می آید چنانچه دولت که منبع و مرجع اعمال حق حاکمیت است اجرای بعضی از طرحها را که مفید مزایائى برای صاحبان سهام و مردم یک منطقه از کشور است به این دلیل به مؤسسين اعطاء و جواز آنرا صادر کرده باشد که مؤسسين طبق قانون تجارت - سهام شرکت را برای فروش به مردم عرضه نمایند - چنانچه مؤسسين فرصت معقول و مناسبى را برای پذیره نویسی در اختیار مردم قرار ندهند - به نظر می¬رسد هر ذینفع که فقدان فرصت معقول جهت پذیره نویسی سهام را در تماس با حقوق خود تصور نماید میتواند با مراجعه به دادگاه ذیصلاح بطلان اعلامیه پذیره نویسی را درخواست نماید با این وصف - مؤسسین على القاعده باید قبل از تشکیل مجمع نسبت به احراز پذیره نویسی و تعیین هویت پذیره نویسان و اطمینان از تأدیه کلیه سهام پذیره شده اقدام - گزارشی در این زمینه - تهیه و آگهی دعوت را برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس تنظیم نمایند. بدیهی است چنانچه سهام عرضه شده برای پذیره نویسی با استقبال مردم روبرو نشود - مؤسسين حق دارند با تنظیم اوراق تعهد، خودشان نسبت به پذیره نویسی بقیه سهام عرضه شده اقدام نمایند.

انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس

مؤسسين باید مجمع عمومی مؤسس را توسط روزنامه کثیرالانتشاری که قبلاً انتخاب کرده و در اعلامیه پذیره نویسی خود به اطلاع عموم مردم رسانیده اند کلیه آگهی ها و اطلاعیه های خود را تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر نمایند، درج و منتشر سازند. علاوه بر انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس در روزنامه مذکور، انتشار آگهی دعوت فوق الذکر باید در روزنامه ای که توسط وزارت ارشاد اسلامی (جانشین و قائم مقام قانونى وزارت اطلاعات و جهانگردی) معین میشود جهت اطلاع عموم منتشر شود.

حد فاصل بین آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس

فاصله انتشار آگهی دعوت مزبور در روزنامه تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 40 روز باشد – آگهی های دعوت و هرگونه اطلاعیه¬های شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه باید طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت در دو روزنامه کثیرالانتشار که یکی توسط خود مجمع عمومی مؤسس معین میشود منتشر گردد. به علاوه آگهی¬ها و اطلاعیه¬های مزبور طبق تبصره ماده 17 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار که وزارت ارشاد اسلامی معین میکند منتشر گردد.