انحلال شرکت سهامی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 8)

شركت سهامی ممكن است بنا به علل زیر منحل شود:

  1. از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شركت بر اثر زیان های وارده به شركت (ماده ١٤١ ل.ا.ق.ت)از بین رفتن موضوع شركت یا غیر ممكن شدن انجام موضوع شركت (بند ١ از ماده ١٩٩ ل.ا.ق.ت.)
  2. در صورت انقضای مدت شركت (بند ٢ ماده ١٩٩ ل.ا.ق.ت).
  3. تقلیل سرمایه شركت به كمتر از حداقل قانونی (حداقل سرمایه شركت سهامی عام 5,000,000 ریال و حداقل سرمایه شركت سهامی خاص 1,000,000 ریال می باشد).
  4. در صورت ورشكستگی شركت.
  5. در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شركت.
  6. انحلال شركت حسب حكم دادگاه موارد مندرج در ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شركت از طریق دادگاه با درخواست ذینفع می باشد.

به تجویز مواد ١٠٦ و ٢٠٩ و ٢١٠ (ل.ا.ق.ت) یك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شركت و نحوه تصفیه آن باید به مرجع ثبت شركتها ارسال شود تا پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه كثیر الانتشار كه اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شركت در آن درج می گردد آگهی شود و تا زمانی كه انحلال به ثبت نرسیده و آگهی انحلال منتشر نشده باشد.