تغییر آدرس در شرکت سهامی خاص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 3)

پس از تهیه و تنظیم مدارک و مستندات شرکت سهامی خاص باید در این مستندات یک نسخه از مدرکی که نشان دهنده محل فعالیت و ادرس شرکت باشد هم ارائه شود. این ملک یا می تواند ملکی باشد و یا استیجاری . حال این مکان در طول فعالیت شرکت به هر دلیل ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد. از این رو باید با طی مراحلی مشخص و قانونی شرکت در ادرس جدید به فعالیت خود بپردازد.

در بند 3 اساسنامه شرکت سهامی خاص باید دقیقا ادرس شرکت تعیین شود. همچنین در صورتیکه شرکت سهامی خاص دارای شعب و یا نمایندگی هایی هم می باشد باید ادرس این شعب و نمایندگی ها در این بند از اساسنامه ذکر شود.

تغییر ادرس شرکت هم برای دفتر مرکزی و هم برای شعب و منایندگی ها باید با اطلاع اداره ثبت شرکت ها باشد. مجمع عمومی فوق العاده مرجعی است که برای تغییر ادرس باید تصمیم گیری نمایند البته در شرایطی ممکن است سهامداران شرکت سهامی خاص با هم توافق نمایند که این وظیفه بر عهده هیئت مدیره باشد. بدین منظور باید این موضوع در همان اساسنامه تاکید و توافق شود.

برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی فوق العاده تا جایی که تصمیمات مورد تایید اداره ثبت شرکت ها و قانون تجارت باشند باید حداقل دارندگان بیش از نیمی اط سهام شرکت در این جلسه حضور داشته باشند و به تغییر ادرس رای مثبت داده باشند. در صورت عدم رسیدن به حد نصاب تعداد نفرات در مجمع عمومی جلسه باید تکرار شود ولی این بار وجود حداقل دارندگان بیش از یک سوم سهام شرکت می توانند در این خصوص رای داده و توافق نمایند. و در صورتیکه این حد نصاب در جلسه دوم هم ممکن نشود موضوع تغییر ادرس منتفی خواهد بود.

تغییر ادرس شرکت با تصویب صورتجلسه در همه صفحات و ارائه درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها و نهایتا ارسال اصل مدارک به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها و اگهی ان در روزنامه رسمی تحقق خواهد یافت.

اگر برای تغییر ادرس نیاز باشد به شهرستان دیگر دفتر شرکت و یا شعب شرکت انتقال داده شوند در این صورت باید موضوع تغییر ادرس و صورتجلسه مروبوطه در قالب پرونده شرکت به شهرستان مورد نظر ارسال و تقاضای تغییر ادرس داده شود.