• خانه
  • مقاله
  • تنظیم تقاضانامه شرکت به چه صورت می باشد؟

تنظیم تقاضانامه شرکت به چه صورت می باشد؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 2)

در قسمت اول تقاضانامه نام کامل شرکت که توسط کارشناس تعیین نام اداره ثبت شرکتها به تایید رسیده است به طور صحیح وارد می شود.

در قسمت دوم موضوع و اهداف شرکت می بایست نوشته گردد.

قسمت سوم مربوط به نشانی و محل اصلی فعالیت شرکت می باشد که باید به طور صحیح و کامل همراه با کدپستی نوشته شود.

بند چهارم تقاضانامه مربوط  می شود به اسامی کلیه موسسین که همراه با کدملی می بایست بصورت کامل نوشته شود.

در بند پنجم مبدا تشکیل و مدت فعالیت شرکت نوشته می گردد.

بند ششم مربوط به سرمایه و یا دارایی شرکت می باشد که می بایست در این بند میزان سرمایه اولیه شرکت قید گردد.

در بند هفتم میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به ریال همراه با نام و نام خانوادگی صاحب سهم الشرکه نوشته می شود.

بند هشتم، در این بند مدیرانی که از طرف موسسین انتخاب میگردد می بایست با درج کلیه مشخصات کامل و هویتی نوشته شود و ضمنا کسانی که از طرف مجمع موسسین حق امضاء مشخص شده اند را باید در این سطر کامل نوشت.

در بند نهم ترتیب تقسیم سود در شرکت مشخص می شود. که هر یک از شرکا به چه نسبت نحوه محاسبه سود شرکت را مشخص می نمایند.

بند دهم تقاضانامه مربوط به تعیین سال مالی شرکت می باشد.

بند یازده تقاضانامه شرایط انحلال شرکت درج خواهد شد.

بند دوازدهم تقاضانامه مربوط به شعبه شرکت می باشد که در صورت وجود شعبه، آدرس شعبه به همراه مشخصات کامل مدیرشعبه در این بند نوشته می شود.

 

 نمونه فرم تقاضانامه

 

  1. نام شرکت: ........................................................... با مسئولیت محدود
  2. موضوع شرکت : ……………………………..

 

3.مرکز اصلی و نشانی صحیح آن:……………………………………………………………… کدپستی :...................

4.اسامی شرکا یا موسسین:

1-4 آقای/خانم  ..................  به شماره ملی: ...............................   به نشانی:  ............................................ و کدپستی: ........................

2-4 آقای/خانم  ...............   به شماره ملی: ...............................  به نشانی: ...............................................  و کدپستی: ......................

5.مبدا تشکیل و مدت آن : اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

6.سرمایه شرکت: مبلغ .................... ریال

1-6 سرمایه نقدی: مبلغ .................. ریال .

2-6 سرمایه غیر نقدی ندارد .

7.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:

1-7 آقای/ خانم .........................    مبلغ ................... ریال

2-7 آقای/ خانم .........................   مبلغ ................... ریال

8.اسامی کلیه اعضاء هیئت مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء :

1-8 آقای/خانم ...................  فرزند :.................. ش.ش: .................. تاریخ تولد: .................... صادره از ................ شماره ملی: ......................    به سمت ....................................

2-8 آقای/خانم ...................  فرزند :.................. ش.ش: .................. تاریخ تولد: .................... صادره از ................ شماره ملی:........................    به سمت ....................................

3-8 آقای/خانم ...................  فرزند :............... .. ش.ش: .................. تاریخ تولد: .................... صادره از ................ شماره ملی: ......................    به سمت ....................................

به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء ............................... منفرداً/متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .

9.ترتیب تقسیم سود شرکت : به نسبت سهم الشرکه شرکا.

10.موقع رسیدگی به حساب سالیانه : از اول فروردین  ماه هر سال شروع و تا بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

11.انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت .

12.آدرس شعبه فعلی شرکت در شهرستان ها و در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعب:     شعبه ندارد .