ثبت شرکت مهندسی مشاور

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.67 (تعداد رای 9)

شرکت های مهندسی مشاور یکی از انواع شرکت های پشتیبان در ایران و سایر نقاط جهان محسوب می شوند به این صورت که با  عقد قرار داد با شرکت های بزرگتر و یا دولت و شرکت های وابسته به آن کلیه امور مربوط به فرآیند های مهندسی این شرکت ها را به عنوان یک مشاور  بر عهده گرفته  و برای خدمات مورد نیاز این شرکت ها در کنار آنها خواهند بود . این شرکت ها با ثبت موضوع فعالیت مهندسی خود و همچنین تعیین محدوده مشاوره و کارایی شرکت و با هدف کمک و بهبود فرآیند های مربوط به این حوزه اقدام می نمایند.

همانگونه که از اسم این شرکت ها مشخص است شرکت های مهندسی مشاور در امور اجرایی وارد نمی شوند و تنها با ارائه خدمات پروژه ای و مشاوره ای و به عنوان مغز متفکر یک رویداد مهندسی کلان وارد کار می شوند . این شرکت ها انجام اموری مانند ارائه دیدگاه و نقشه و راهکار و همچنین امور نظارت و طراحی  و مشاوره یک پروژه را عهده دار هستند و به عنوان پیمانکار با حضور  در مناقصات شرکت ها و عقد قرارداد پروژه را تا مرحله نهایی از نظر نظارتی و مشاوره ای و طراحی پشتیبانی خواهند کرد .

اما نکته حائز اهمیت در این شرکت ها استفاده از واژه مهندس در نام گذاری این شرکت ها می باشد. شرکت های مشاوره با توجه به موضوع فعالیت خود می توانند در زمینه ای که فعالیت خواهند کرد از واژه مشاور استفاده نمایند و این می تواند با ارائه مجوز و یا گاها بدون ارائه مجوز فعالیت باعث ثبت شرکت بشود  ولیکن واژه مهندسی با توجه به حساسیت و تخصصی بودن این موضوع باید طبق  قاعده و قانون موجود در شرکت استفاده شود .

    • عنوان مهندسی و یا فنی مهندسی

شرکت هایی که در زمینه مهندسی و فنی مهندسی می خواهند به ثبت برسند و نام شرکت خود را هم می خواهند مهندسی و یا فنی مهندسی انتخاب نمایند باید حداقل یک نفر از موسسین شرکت دارای مدرک مهندسی یا فنی و مهندسی باشد . با ارائه این مدرک می توانند در نام شرکت خودشان عنوان مهندسی و یا فنی و مهندسی را قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت اضافه نمایند .

    • عنوان مهندسین

وقتی در عنوان شرکت موسسین خواهان اضافه کردن عنوان مهندسین می باشند به این معنی است که در شرکت بیش از یک نفر دارای مدرک تحصیلی مهندسی در موضوع مورد ثبت می باشند . بنابر این در هنگام نام گذاری شرکت باید حداقل دو نفر از موسسین دارای مدرک مهندسی  مورد تایید بوده و آن را به اداره ثبت شرکت ها باید ارائه نمایند تا بتوانند قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت واژه مهندسین را به کار ببرند .

    • عنوان گروه مهندسی

اما در خصوص اضافه کردن عبارت گروه مهندسین به عنوان اصلی شرکت باید همه نفرات موسس شرکت دارای مدرک مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشند . حتی یک نفر از این اعضاء هم نمی تواند بدون مدرک اصلی مهندسی به عنوان موسس شرکت در این شرکت وجود داشته باشد . برای این منظور باید تمامی مدارک مورد تایید مهندسی موسسین به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود  تا موسسین اجازه اضافه کردن عنوان گروه مهندسین را قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت داشته باشند .

پس از انتخاب موضوع فعالیت شرکت و با نتیجه گیری در خصوص نام شرکت باید نوع شرکت نیز تعیین شود. مرسوم ترین نوع ثبتی شرکت برای شرکت های مهندسی مشاور شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی می باشد که با توجه به نوع شراکت و تعیین میزان مسئولیت هر فرد در شرکت باید تصمیم گیری نمایید که شرکت را در کدام نوع شرکت ها به ثبت برسانید .

بهتر است برای اینکه در تصمیم گیری برای ثبت شرکت مهندسی مشاور خود دچار تردید نشوید توضیحاتی در خصوص هر سه نوع ثبت شرکت برای شما ارائه شود .

ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص

شرکت های مهندسی مشاور سهامی خاص باید حداقل 3 نفر شریک و دو بازرس را معرفی نمایند . این شرکت ها برای ثبت به حداقل 1 میلیون ریال سرمایه اولیه نیازمند می باشند که باید از این مبلغ 35% حداقل در حساب شرکت در یکی از بانک های مورد صلاحیت سپرده شده باشد . سهامداران به هر میزان که در شرکت سهام و سرمایه داشته باشند مسئول تعهدات و بدهی های شرکت می شوند و بیشتر از سرمایه خود در شرکت لازم نیست در راستای جبران تعهدات شرکت اورده شود . 

سرمایه اعلام و آورده شده در شرکت های سهامی خاص باید طبق اساسنامه شرکت به قطعات مساوی کوچک تقسیم شده و بین سرمایه داران شرکت تقسیم شود . در هنگام ثبت شرکت مهندسی مشاور باید حداقل یک نفر از اعضا شرکت دارای مدرک مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشند و موضوع شرکت نیز باید خدمات مشاوره ای مهندسی دیده شده باشد .  البته همانگونه که ذکر شد در صورت تمایل به استفاده از عنوان های مهندسین و گروه مهندسین باید تعداد نفرات مهندس مرتبط در شرکت بیش از یک نفر و یا همه نفرات شرکت باید مهندس باشند .

اعتبار شرکت های مهندسی مشاور  سهامی خاص در واقع سرمایه این شرکت ها می باشد بنابر این با بالاتر رفتن میزان آورده و سرمایه شرکت اعتبار شرکت افزایش خواهد یافت .

ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود مهندسی مشاوره ای باید حداقل 100 هزار تومان به عنوان سرمایه اولیه شرکت را اعلام نمایند . یعنی هیچ الزامی به تهیه مقداری از سرمایه و سپرده کردن میزانی از آن نمی باشد و همین که افراد اعلام نمایند مقداری از سرمایه شرکت را قبول خواهند کرد و به مدیر عامل تعهد دهند که تا تاریخی مشخص این سرمایه را می آورند این تعهد بر عهده مدیر عامل برای تادیه مبلغ اعلام شده باقی خواهد ماند .

این شرکت ها باید حداقل دو نفره تشکیل شوند و الزامی هم به تعیین بازرس ندارند . طبق تعریف در اساسنامه و یا شرکتنامه باید موضوع فعالیت شرکت خدمات مهندسی و مشاوره ای دیده شود و حداقل یک نفر هم باید مدرک مهندسی داشته و ارائه نماید . برای استفاده از عناوین مهندسی و فنی مهندسی همان یک نفر مدرک مهندسی را ارائه نماید کافی است ولی برای استفاده از واژه مندسین باید حداقل دو نفر و برای گروه مهندسین باید همه موسسین مدرک مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت را داشته باشند .

در شرکت های مهندسی مشاور با مسئولیت محدود اعتبار اصلی شرکت سرمایه شرکت تلقی خواهد شد و هر چه این سرمایه بیشتر باشد اعتبار شرکت هم بیشتر خواهد شد . البته در شرکت های مهندسی مشاور با مسئولیت محدود نفرات موسس شرکت هم می توانند تا حدودی به عنوان اعتبار شرکت در نظر گرفته شوند ولی در هر صورت سرمایه نقش اصلی تر در اعتبار شرکت خواهد داشت .

ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی

شرکت های مهندسی مشاور تضامنی با استناد به اعتبار یک تا چند نفر به وجود می آیند . اصلی ترین و مهم ترین اعتبار این شرکت ها نفرات موسس شرکت می باشند . برای انتخاب قالب شرکت به عنوان شرکت تضامنی باید از اعتماد شرکت ها و ارگان های دیگر و شهرت خودتان اطمینان بالایی داشته باشید زیرا این اعتماد و اطمینان به موسسین شرکت است که باعث شکوفایی و پیشرفت شرکت و برنده شدن در پروژه های مختلف می باشد .

مهندسین و افراد سرشناس در حوزه های مهندسی مشاور در زمینه های مختلف که به دلیل شهرت و تبهر خود در موضوعی از موضوع های مهندسی توانسته اند جایگاهی داشته بانشد می توانند شرکت مهندسی مشاور خود را تضامنی انتخاب نمایند زیرا در شرکت های تضامنی مهندسی مشاور باید دو تا چند نفر به عنوان ضامن شرکت وجود داشته باشند  . در واقع ثبت کننده این شرکت ها که باید حداقل دو نفر باشند باید مسئولیت شرکت و ضمانت شرکت را به عهده بگیرند .

با توجه به اعتبار این شرکت ها که نفرات موسس و ضامن شرکت می باشند الزامی به تعیین سرمایه و تعیین بازرس در شرکت های تضامنی مهندسی مشاور وجود ندارد . این شرکت ها باید شرکتنامه ای تهیه و در آن موضوع شرکت را مهندسی مشاور تعیین کنند . برای استفاده از عنوان مهندسی و فنی مهندسی یک نفر  ، برای استفاده از عنوان مهندسین حداقل دو نفر و برای استفاده از واژه گروه مهندسین قبل یا بعد از عنوان اصلی شرکت باید همه موسسین دارای مدرک مهندسی معتبر و مورد تایید باشند .

البته لازم به توضیح است برای ثبت شرکت مهندسی مشاور در هر یک از قالب های نام برده شده اگر نفرات موسس الزامی به استفاده از این عناوین در شرکت نداشته باشند مجبور نیستند  همه نفرات مدرک مهندسی ارائه نمایند و تنها یک نفر کفایت می کند .

همچنین یکی از بهترین راه ها برای بالاتر رفتن اعتبار شرکت های مهندسی مشاور دریافت رتبه برای شرکت می باشد . این شرکت ها هر چه در زمینه استفاده از نفرات متخصص و  صاحب صلاحیت و با تجربه و همچنین تجهیزات و امکانات مهندسی بهتری برخوردار باشند و بتوانند با ارائه خدمات ارزنده  رزومه و تجربه بالاتری کسب نمایند می توانند گرید و یا رتبه بالاتری به دست آورده و جایگاه بهتری در میان شرکت های موازی خود پیدا کنند که با توجه به اینکه انتخاب بسیاری از این شرکت ها با استناد بر این رتبه ها می باشد می تواند در آینده شرکت نقش بسیار مهمی داشته باشد .

ثبت شرکت های مهندسی مشاور در هر یک از قالب های سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و تضامنی یک فرآیند تخصصی و حساس می باشد . با توجه به اینکه این شرکت ها اغلب به دنبال آینده ای متعالی و حضور در انواع پروژه های مرتبط می باشند باید در تنظیم اسناد حقوقی و قانونی بسیار دقت کرده و بهترین راه را همیشه در نظر داشته باشند . به همین دلیل پیشنهاد می کنیم از متخصصین و مشاورین زبده و مجرب ما برای ثبت شرکت مهندسی مشاور خود بهره مند شوید .