شرایط تغییرات آژانس هواپیمایی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.70 (تعداد رای 5)

آژانس های هواپیمایی برای ارائه پیش فروش بلیط، فروش بلیط و ایجاد هماهنگی های لازم برای مسافرین به نقاط مختلف داخلی و خارجی و همچنین هماهنگی های لازم برای ایجاد شرایط اقامتی و رفاهی مسافرین را بر عهده دارند. آژانس های هواپیمایی با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری می توانند به ثبت برسند و متولی ثبت این آژانس ها در قالب شرکت های تجاری اداره ثبت شرکت ها است.

آژانس های هواپیمایی باید برای هر گونه فعالیت و اقدام خود زیر نظر سازمان هواپیمایی کشور فعالیت نمایند و به همین دلیل هر نوع تغییر در شرایط اساسنامه و فعالیت شرکت نه تنها باید با اداره ثبت شرکت ها هماهنگ شود بلکه باید با نظر سازمان هواپیمایی کشور و با هماهنگی این سازمان نیز همراه باشد.

به این منظور تعیین مدیر عامل و مدیر فنی برای آژانس های هواپیمایی با تایید سازمان هواپیمایی کشور صورت می گیرد و به همین دلیل در آژانس های هواپیمایی در هر زمان برای تغییر مدیر عامل باید فرد منتخب از این آژانس ها که با تایید و طبق شرایط تعریف شده قانونی توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت انجام می شود نهایتا باید با تایید این سازمان همراه باشد. همچنین در صورتیکه آژانس های هواپیمایی خواهان اضافه کردن خدماتی به شرکت خود باشند بدون تایید سازمان هواپیمایی و در صورت نیاز مجوز لازم از سازمان مربوطه امکانپذیر نیست. هر چند اهم فعالیت های شرکت های هواپیمایی باید در یک حوزه انجام شود.

اما سایر تغییرات آژانس های هواپیمایی بصورت زیر می باشد:

 • افزایش سرمایه

آژانس های هواپیمایی ممکن است به منظور افزایش فعالیت خود و ابعاد فعالیتی خود و یا هر دلیل دیگری نیازمند افزایش سرمایه باشند که این موضوع با تایید مجمع عمومی فوق العاده و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشور باید در اداره ثبت شرکت ها با ارائه مدارک لازم انجام شود. این کار با اضافه کردن مبلغ اسمی سهام و یا سهم الشرکه و یا افزودن شریک جدید به شرکت انجام می شود.

 • کاهش سرمایه

ممکن است به دلایلی همچون شرایط اقتصادی کشور و یا عدم توانایی شرکا در تادیه سهام  و سهم خود در شرکت و یا به هر دلیل دیگر نیاز به کاهش سرمایه در آژانس هواپیمایی احساس شود. به همین دلیل با کاهش مبلغ اسمی سهام و یا خروج هر یک از شرکا این کاهش سرمایه می تواند در صورت تایید مجمع عمومی فوق العاده و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشور انجام شود.

 • نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه

سهام و یا سهم الشرکه در آژانس های هواپیمایی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد. به البته اگر آژانس از نوع با مسئولیت محدود و تضامنی باشد رضایت همه شرکا برای انتقال سهم الشرکه لازم است. همچنین فردی که سهام و یا سهم الشرکه جدید را دریافت می کند در صورتیکه از اعضا شرکت نبوده و جدید الورود باشد و با هدف قرار گرفتن در سمت مدیر عاملی شرکت باشد باید با تایید سازمان هواپیمایی کشور هم مواجه شود.

 • تغییر موضوع و یا الحاق و کاهش موضوع

آژانس های هواپیمایی تنها می توانند در فعالیت های مرتبط با موضوع خود دامنه فعالیت خود را افزایش دهند. اگر موضوع نیاز به تغییر باشد و کلیه فعالیت آژانس برای همیشه قرار است متوقف شود باید این موضوع با تایید سازمان هواپیمایی کشور ابتدا همراه باشد و اجازه این کار دریافت شده  باشد.

ضمنا اگر آژانس نیاز به کاستن بندی از فعالیت های خود را دارد چنانچه مرتبط با  هر یک از سازمان های کشوری باشد مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید با اجازه انها همراه باشد و اگر هم قرار باشد بندی به موضوعات قبلی آژانس اضافه شود باید ضمن هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشورمجوز لازم در صورت نیاز دریافت شود.

از انجاییکه اغلب آژانس های هواپیمایی در بند الف فعالیت می کنند  برای توسعه فعالیت خود و ورود به بند ب فعالیت های این آژانس ها و انجام موضوعاتی همچون مسافرت و گردشگری و برنامه ریزی مسافرت ریلی و زمینی و دریایی و رزرو هتل و ... وارد شوند باید حتما مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را هم دریافت نموده و در اساسنامه آژانس همه این موارد دیده شود.

 • تغییر ادرس آژانس هواپیمایی

آژانس های هواپیمایی باید برای ثبت در اداره ثبت شرکت ها و دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشور ادرسی را ارائه نمایند که محل فعالیت انها را تعیین می کند. به هر دلیل امکان تغییر این ادرس وجود دارد. برای این موضوع باید ضمن تایید سازمان هواپیمایی با اداره شرکت ها هم هماهنگی های لازم برای ثبت تغییرات اعمال شود.

 • انحلال آژانس هواپیمایی

در صورتیکه به حکم دادگاه و یا بصورت اختیاری و با تایید مجمع عمومی فوق العاده و توافق شرکا لازم باشد آژانس به فعالیت خود خاتمه دهد باید این موضوع هم با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و هم با رعایت مقررات اداره ثبت شرکت ها انجام شود.

یک تا چند نفر و یا یک شرکت مشاور باید به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شود و شرایط حقوقی آژانس با قید عبارت در حال تصفیه در نام آژانس حفظ شود.  آژانس تا زمان تعیین تکلیف همه دارایی ها و بدهی های خود حق تقسیم دارایی های باقی مانده را نخواهد داشت. موضوع انحلال آژانس هواپیمایی می تواند با تغییر قالب آژانس و با حفظ شرایط فعالیت فعلی همراه باشد.

 • تاسیس نمایندگی و شعبه آژانس هواپیمایی

آژانس های هواپیمایی به دنبال توسعه فعالیت خود می توانند با تامین شرایط قانونی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی و با طی فرایندهای لازم در اداره ثبت شرکت ها به معرفی شعبات و نمایندگی های جدید بپردازند.

 • تغییر اعضا هیئت مدیره

مجموع عمومی موسسین در ابتدای تاسیس آژانس هواپیمایی و مجمع عمومی فوق العاده در ادامه مسئول تعیین نفرات هیئت مدیره آژانس هستند. از این رو اگر آژانس از نوع سهامی باشد باید هر دو سال یکبار این نفرات تعیین شوند و اگر از نوه سهامی نباشد در زمان هایی مورد نیاز این نفرات باید تعیین شوند. تعیین مدیران هیئت مدیره نیازی نیست با نظارت سازمان هواپیمایی کشور باشد مگر اینکه یک نفر از انها برای سمت مدیر عاملی آژانس منصوب شود که قبلا باید این سازمان وی را تایید کرده باشد.

 • انتخاب و یا تعیین بازرس

در آژانس های هواپیمایی سهامی خاص الزاما باید نفراتی برای بازرسی شرکت انتخاب شوند. این نفرات باید سالیانه تجدید و یا ابقا شوند. در انتخاب نفرات بازرس برای دو نوع آژانس هواپیمایی با مسئولیت محدود و تضامنی الزامی به تعیین بازرس دیده نشده است. سازمان هواپیمایی کشور در بازرسی های خود ممکن است در خصوص بازرس اعلام نظراتی داشته باشد ولی به عنوان دخیل این موضوع شناخته نمی شود.

 • انتخاب نفرات دارای امضا مجاز

در همه انواع آژانس های هواپیمایی با هر قالب ثبتی باید نفراتی تعیین شوند که این نفرات مطابق با حدود مجاز تعیین شده دارای امضا های مهم و حساس شرکت می باشند. این اعضا در شرکت های سهامی باید هر دو سال مورد بازنگری باشند.

 • تبدیل آژانس هواپیمایی به نوع دیگری از شرکت ها

در صورتیکه آژانس هواپیمایی خواهان ادامه فعالیت فعلی نباشد باید موضوع خود را عوض کند ولی ممکن است به دلایلی نیاز باشد قالب شرکت بدون نیاز به تعویض موضوع شرکت تغییر پیدا کند. در این حالت آژانس های هواپیمایی با مسئولیت محدود می توانند به سهامی خاص و یا عام و تضامنی تبدیل شوند و یا بر عکس این اتفاق بیافتد. در کل همه انواع تبدیل قالب شرکت ها به شرط رعایت قوانین و آئین نامه های قانونی امکانپذیر است. تنها شرکت یا آژانس هواپیمایی باید شرایط لازم را برای این انتقال قالب داشته باشد.

اعمال تغییرات در آژانس های هواپیمایی تقریبا تا حدود زیادی متناسب با سایر شرکت های تجاری می باشد. این آژانس ها به دلیل اینکه زیر نظر سازمان هواپیمایی کشور فعالیت می کنند باید علاوه بر اگاه نمودن اداره ثبت شرکت ها و اعمال قانونی تغییرات در این اداره هر گونه تغییر و جابه جایی در ساختار آژانس را با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشور انجام دهند.

همانگونه که اورده شد در صورتیکه آژانس هواپیمایی در اساسنامه و یا شرکتنامه خود موضوع خدمات گردشگری و مسافرتی را هم و یا فعالیت بند ب را اضافه کرده باشد باید فعالیت های خود را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم انجام دهد و هر گونه تغییرات در این قسمت ها هم باید با دیدگاه و تایید این سازمان همراه باشد.

هر چند شناخت قوانین و مقررات انواع تغییرات مورد نظر شرکت ها و همچنین آژانس هواپیمایی کار ساده ای نیست ولی الزامی به دریافت مشاور برای این فعالیت ها برای افراد در اداره ثبت شرکت ها و یا سازمان هواپیمایی کشور دیده نشده است. اما اشتباهات و هزینه های زیادی که برای این اشتباهات از نظر زمانی و ریالی اتفاق می افتد همواره انتخاب یک مشاور خبره را در اولویت هر آژانس هواپیمایی و مسافرتی برای موارد حقوقی از جمله ثبت تغییرات قرار داده است.

به همین دلیل مشاوران ما در موسسه حقوقی ویونا با هدف کمک به جریان اقتصادی کشور بصورت تمام وقت اماده پاسخگویی به سئوالات شما عزیزان هستند.