پلمپ دفاتر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.92 (تعداد رای 30)

پلمپ دفاتر قانونی شرکت

جهت گرفتن پلمپ دفاتر این مدارك باید ارائه شود:

  1. كپی شناسنامه و كارت ملی مدیرعامل + مهر شرکت
  2. آگهی تأسیس شرکت در صورت تغییرات در نام یا محل شرکت، روزنامه آخرین تغییرات.

شیوه وش پلمپ دفاتر تجارتی (قانونی) مؤسسات و شرکتهای ایرانی و خارجی هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل:

  1. دفتر روزنامه.
  2. دفتر كل.
  3. دفتر دارائی پلمپ نماید.

دفتر روزنامه دفتری است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی كه باشد در آن دفتر ثبت نماید. دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته ای یكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا كرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند. دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید: هر شرکتی یا مؤسسه ای یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسكن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتی) كلیه بانكها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و كل و دارایی در یافت می كنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات كلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حك كردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگهداری می شود.

بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی كه جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می كند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه كند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شرکت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تكمیل و ممهور به مهر شرکت با قید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه منعكس شود مگر شرکت یا مؤسسه كه هنوز مهر تهیه نكرده است این است كه همه شرکتها بمجرد به ثبت رساندن شرکت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می كند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعكس شود و همچنین باید كلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه كننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات كامل وی ذكر شود و كارت شناسائی هم همراه داشته باشد . مراجعه كننده كه دفتر را تهیه و قیطان كشی كرده و اوراق مربوط كه همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تكمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می كند.

الف- دفاتر را به متصدی مر بوطه تحویل می دهد كه این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد.

ب- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه تكمیل شده و به امضاء و مهر شرکت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و كل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از كل و 1 روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال 100 جلد دفتر روزنامه 199 صفحه و یكصد جلد دفتر كل 200 صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یكصد جلد دفتر روزنامه دوبل 3 نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ری برده كه آنجا از روی نوشته ای كه در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعكس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد كه بانك ملی ( نزدیكترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر كه مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانكی هم یك نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه كننده تحویل می شود.

حال ارباب رجوع دفاترش كامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تكمیل كرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می كند. متصدی مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با ذكر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی كه سازمان اسناد و املاك برای این مقصود تهیه كرده و یك طرف سرب شكن اسم اداره ثبت حك شده منگنه كند (بر طبق ماده 12 قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه كافی دوام داشته باشد كه باعث ناراحتی بعدی مراجعه كننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینكه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تكمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می‌باید سفید باشد و وقتیكه از همه لحاظ كنترل نمود با قید تاریخ كه هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء كند.

دیدگاه‌ها  

+2 # پلمپ دفتر تجارتیمحمد امین 1400-02-27 20:41
ببخشید یک سوال داشتم. این اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی که میگن چی هست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: پلمپ دفتر تجارتیکارشناس ثبتی 1400-02-27 20:47
خواهش میکنم. در خدمتیم. بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی كه جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می كند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه كند.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # دفتر پلمپپریناز 1400-02-26 15:57
: سلام. یکی از دفاتری که به من گفتن باید پلمپ کنم دفتر روزنامه یا روزانه است. این چیه اصلا؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # جواب: دفتر پلمپکارشناس ثبتی 1400-02-26 16:15
سلام. اسم صحیح آن، دفتر ورزنامه است. دفتر روزنامه دفتری است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی كه باشد در آن دفتر ثبت نماید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+3 # پلمپ دفاتر شرکتمهین 1400-02-26 00:10
سلام. امدیوارم حال شما و همه همکارنتون در ثبت ویونا خوب باشه. یک یوالی داشتم در خصوص پلمپ دفاتر. آیا برای گرفتن پلمپ دفاتر مدارک هویتی همه اعضای هیات مدیره نیاز است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+2 # جواب: پلمپ دفاتر شرکتکارشناس ثبتی 1400-02-26 00:21
سلام قربان. خیلی ممنون از شما. خیر. برای دریافت پلمپ دفاتر فقط به كپی شناسنامه و كارت ملی مدیرعامل + مهر شرکت احتیاج است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+11 # دفاتر حسابرسیاسماعیل 1395-09-23 07:46
سلام , خسته نباشید
من در سال 1391 شرکتی با مسئولست محدود ثبت کردم و تا بحال تمام دفاتر را تهیه کردم.
دفاتر سال 91 و 92 را هم تحویل و تسویه حساب نمودم.
متاسفانه متوجه شدم دفاتر سال 93 رو تهیه نکرده و یا مفقود شده است .
لطفا" راهنمایی بفرمایید چگونه تهیه کنم.
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+5 # تاریخ دفاتر پلمپالهام 1395-06-31 12:27
جهت گرفتن دفاتر پلمپ چه زمانی مناسب دفاتر سال 96 است ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+10 # دفتر پلمپمحسن رجبی 1395-06-20 20:05
سلام رضا عابدي هستم
دفاتر پلمپ سال قبل رو فراموش كردم چطور ميتونم الان بگيرم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+9 # پلمپ دفاتر شرکترضا احمدی 1395-02-15 18:48
با سلام ، بهترین زمان درخواست دفاتر پلمپ چه زمانی میباشد؟ آیا الان میتوانم دفاتر پلمپ سال 95 را بگیرم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+4 # بهترین زمانکارشناس ثبت ویونا 1395-02-15 19:15
با سلام ، بهترین زمان جهت اخذ دفاتر پلمپ قبل از شروع سال مالی در ماه های بهمن و اسفند میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر شما میتوانید با مشاورین مجموعه ویونا تماس حاصل فرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن